Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Cztery rodzaje windykacji

Pinterest LinkedIn Tumblr

Windykacja stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze. Gros z nich decyduje się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Współpraca z takim podmiotem może odbywać się w jednym z czterech wariantów.

Windykacja na zlecenie polubowna

Wierzyciel podpisuje z firmą windykacyjną umowę, na mocy której windykator będzie polubownie starał się odzyskać dług. Tym samym do „tego tanga” dołącza trzeci, wyspecjalizowany podmiot. Praktyka pokazuje, że włączenie się w proces profesjonalnej firmy windykacyjnej motywuje dłużnika do działania. Na etapie polubownego odzyskiwania pieniędzy firma windykacyjna wysyła do dłużnika monity i negocjuje warunki, w których ten jest w stanie zacząć spłacać zobowiązanie. Skuteczne prowadzenie windykacji polubownej może zaowocować tym, że sprawa nie będzie przekazana do sądu.

Windykacja powiernicza

W tej wersji Klient powierza firmie windykacyjnej prawo do wierzytelności na czas trwania windykacji. Dzięki temu dłużnik ma nowego wierzyciela, a firma faktycznie oczekująca na uregulowanie faktury czasowo przestaje brać udział w sporze. Ta forma współpracy z firmą windykacyjną daje jej duże pole manewru, co przyspiesza proces odzyskiwania pieniędzy. W momencie spłaty długu, firma windykacyjna przekazuje sprzedawcy uzyskaną kwotę pomniejszoną o swoją prowizję. Klient firmy windykacyjnej może dodatkowo wystąpić do dłużnika o zwrot kosztów dochodzenia należności, co w praktyce oznacza, że za prowizję windykatora zapłaci dłużnik.

Windykacja powiernicza z zaliczką

Od opisanego powyżej modelu różni się tym, że wraz z podpisaniem umowy, firma windykacyjna wypłaca Klientowi umówioną zaliczkę. Dzięki tej kwocie wierzyciel utrzymuje płynność finansową, może na bieżąco regulować swoje zobowiązania i planować inwestycje. Po zakończonym dochodzeniu windykator zwraca Klientowi należność pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę i ustalone w umowie wynagrodzenie.

Windykacja na zlecenie

Usługa skierowana do organizacji, które nie mogą przelać wierzytelności na trzeci podmiot. Powodem takiego ograniczenia może być np. zakaz cesji. W tym przypadku Klient udziela firmie windykacyjnej pełnomocnictwa do działania w jej imieniu, pozostając jednocześnie formalnym wierzycielem. Posiadający pełnomocnictwo windykator realizuje działania mające na celu odzyskanie pieniędzy na wszystkich etapach – postępowania polubownego, sądowego i komorniczego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/windykacja/ – Zapraszamy!

Comments are closed.